Dopravni prestupek, zastupovani ve spravnim rizeni, odborna pomoc, dopravni nehoda, alkohol za volantem, prestupkovy zakon, bodovy system, prestupkove rizeni, likvidace pojistnych udalosti, blokova pokuta, zakon o provozu na pozemnich komunikacich, spravni rad, dopravni prestupek.

Předpisy srozumitelně na váš e-mail

NOVINKA
Ušetřete svůj čas a vyhněte se zbytečným starostem.
Srozumitelnou formou vás budeme informovat o legislativních změnách týkajících se řidičů a včas vám připomeneme sezónní povinnosti.

Přestupkové řízení

Řešení dopravních přestupků

Projednávání dopravních přestupků (tím pádem i dopravních nehod) upravuje Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn.

Shrnuto – přestupky lze projednat buď v blokovém řízení, v příkazním řízení, nebo ve správním řízení.

Promlčení přestupku

Přestupek lze projednat do 1 roku od jeho spáchání, pak je přestupek promlčen a nelze jej již projednat. Znamená to tedy, že projednání přestupku musí nabýt právní moci do jednoho roku od spáchání přestupku. Blokové řízení nabývá právní moci ihned, správní a příkazní řízení po uplynutí lhůty na odvolání (nebo při vzdání se odvolání) po zaslání Příkazu, či Rozhodnutí.

Příslušnost k projednání přestupku

K projednání přestupků ve správním řízení a příkazním řízení je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa, kde byl přestupek spáchán. Na žádost lze postoupit přestupek k vyřízení do místa trvalého bydliště přestupce, ale právní nárok na to však není a záleží na správním orgánu, zda žádosti vyhoví.

Blokové řízení

(§ 84 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

(1) Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.
(2) Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.
(3) Pokuty v blokovém řízení jsou oprávněny ukládat a vybírat správní orgány, v jejichž působnosti je projednávání přestupků, a osoby jimi pověřené a dále orgány určené tímto nebo jiným zákonem.
(4) V blokovém řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh.

Pokud tedy věc není projednána blokově, postupuje se do správního řízení, které má dvě
možnosti:

Příkazní řízení

(§ 87 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

(1) Není-li pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení, může správní orgán bez dalšího řízení vydat příkaz o uložení napomenutí nebo pokuty.
(2) Příkaz nelze vydat, jestliže obviněný z přestupku je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům je omezena.
(3) Příkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí o přestupku. Oznamuje se vždy písemně.
(4) Obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému z přestupku nelze uložit jiný druh sankce, s výjimkou napomenutí, nebo vyšší výměru sankce, než byly uvedeny v příkaze.
(5) Příkaz, proti kterému nebyl včas podán odpor, má účinky pravomocného rozhodnutí.
(6) V příkazním řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh, ani nárok na náhradu škody.

Správní řízení

(Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

Správní orgán si Vás pozve k tzv. „ústnímu jednání“, kde Vás seznámí s důkazy, které jsou proti Vám a Vy máte možnost se k těmto skutečnostem vyjádřit a obhajovat se. Po „prošetření“ celého přestupku správní orgán zhodnotí důkazy a vydá tzv. Rozhodnutí, kde je stanovena výše pokuty a případně i doba zákazu řízení s odůvodněním (popisem) přestupku. Proti Rozhodnutí lze podat Odvolání, a to do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání má odkladný účinek, tedy pokud Vám byla uložena pokuta či zákaz řízení, tak tuto nemusíte uhradit a řidičský průkaz nemusíte odevzdávat.

Pokud si toto Rozhodnutí nepřeberete, tak po 10-ti dnech od uložení na poště nabývá právní moci, i když jste si jej nepřevzali a má se za to, že bylo doručeno, je doručeno tzv. fikcí.

Comments are closed.

Dopravni prestupek, zastupovani ve spravnim rizeni, odborna pomoc, dopravni nehoda, alkohol za volantem, prestupkovy zakon, bodovy system, prestupkove rizeni, likvidace pojistnych udalosti, blokova pokuta, zakon o provozu na pozemnich komunikacich, spravni rad, dopravni prestupek.

Dopravni prestupek, zastupovani ve spravnim rizeni, odborna pomoc, dopravni nehoda, alkohol za volantem, prestupkovy zakon, bodovy system, prestupkove rizeni, likvidace pojistnych udalosti, blokova pokuta, zakon o provozu na pozemnich komunikacich, spravni rad

Zastupovani ve spravnim rizeni, odborna pomoc, dopravni nehoda, alkohol za volantem, prestupkovy zakon, bodovy system, prestupkove rizeni, likvidace pojistnych udalosti, blokova pokuta, zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Poradenstvi, dopravni nehoda